Baanreglement

 1. Door gebruik te maken van de ijsbaan aanvaardt de schaatser dit baanreglement.
 2. Het gebruik c.q. het betreden van de ijsbaan geschiedt volledig op eigen risico.
 3. Het Bestuur van Stichting Venlo on Ice aanvaardt, als gevolg van het gebruik van de ijsbaan, terras, schaatsverhuur en horeca-plein geen aansprakelijkheid voor letsel, diefstal, vermissing en/of beschadiging van u en/of uw eigendom.
 4. Voor promotie doeleinden kan Venlo on Ice besluiten om tijdens het evenement foto’s en filmopnamen te laten maken. Dit geldt voor het hele evenemententerrein. Door betreding daarvan geef je aan daar akkoord mee te zijn.
  Mocht je jezelf terugzien op beeld maar dat willen terugdraaien, stuur dan een mailtje naar info@venloonice.nl zodat we dat kunnen aanpassen.
 5. De gebruikers van de ijsbaan dienen zich te houden aan de aanwijzingen c.q. instructies van de dienstdoende en als zodanig herkenbare medewerker(s).
 6. Het betreden van de ijsbaan is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs.
 7. Het betreden van de ijsbaan is alleen toegestaan met het dragen van handschoenen.
 8. Het bestuur kan het gebruik van de ijsbaan v.w.b. de schaatstijd gaan beperken, wanneer daartoe bij grote drukte aanleiding voor is.
 9. Al naar gelang voorradig kunnen ter plaatse schaatsen tegen betaling worden gehuurd. Als borg hiervoor zullen de eigen schoenen worden ingenomen. Voorwaarde is wel dat deze schoenen in goede staat verkeren. Dit naar oordeel van de dienstdoende en als zodanig herkenbare medewerker(s).
 10. De ijsbaan mag tevens betreden worden met eigen schaatsen. De ijsbaan mag niet betreden en/of gebruikt worden met noren.
 11. Het is ten strengste verboden met de gehuurde schaatsen de locatie te verlaten.
 12. Indien naar oordeel van het dienstdoende Bestuurslid zich omstandigheden voordoen die de veiligheid in gevaar brengen, dient iedereen de ijsbaan op 1e afroep te verlaten.
 13. Het is niet toegestaan om op de ijsbaan (scherpe) voorwerpen e.d. bij zich te hebben en/of te dragen alsmede ijshockeysticks, sleden, etc., noch gaten in het ijs te trappen of te gooien met sneeuwballen. Bij discussie geld het oordeel van de aanwezige medewerker(s).
 14. Het gebruik van de zgn. bobby’s of schaatsrek is enkel toegestaan aan hen die het schaatsen nog niet machtig zijn tot een maximum leeftijd van 10 jaar. Het is verboden om deze hulpattributen te gebruiken als projectiel.
 15. Het meenemen en gebruik van etenswaren, drank en andere genotsmiddelen is op de ijsbaan niet toegestaan.
 16. Roken is op de ijsbaan, met uitzondering van het terras, verboden.
 17. Bij het gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers en/of gebruikers onderling rekening met elkaar te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijsbaan niet geaccepteerd.
 18. Het is niet toegestaan op de boarding te zitten c.q. te hangen en of over deze boarding te klimmen/kruipen dan wel hiertegen te schoppen.
 19. De als zodanig herkenbare medewerker van de ijsbaan heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen van de ijsbaan te verwijderen c.q. de toegang daartoe te ontzeggen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
 20. In geval van baldadigheid c.q. vernieling zoals opgenomen in het Wetboek van Strafrecht wordt aangifte gedaan bij de politie, alsmede de toegang voor de duur van het evenement ontzegd. Het plegen van ieder ander strafbaar feit uit voornoemd Wetboek geeft aanleiding tot ontzegging voor de duur van dit evenement.
 21. In onvoorziene gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dienstdoende en als zodanig herkenbare Bestuurslid van Stichting Venlo on Ice.

Vastgesteld door het Bestuur van Stichting Venlo on Ice
d.d. 14 december 2012.